Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 7
Số người truy cập: 975120
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Giới thiệu

 Đảng bộ Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, được thành lập trên cơ sở kế thừa và tiếp tục phát triển của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Đo đạc và Khoáng sản, tiền thân là Đảng bộ Liên đoàn Trắc địa Địa hình - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Trong suốt 39 năm xây dựng và trưởng thành với 13 kỳ Đại hội, Đảng bộ liên đoàn đã lãnh đạo đơn vị đạt được những thành tích đáng tự hào, luôn là điểm sáng trong các đơn vị của ngành địa chất.

Xem tiếp >

 Công đoàn Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, trực thuộc Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, được thành lập trên cơ sở kế thừa và tiếp tục phát triển của Công đoàn Công ty Đo đạc và Khoáng sản, tiền thân là Công đoàn Liên đoàn Trắc địa Địa hình - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Trong suốt 39 năm xây dựng và trưởng thành với 15 kỳ Đại hội, Công đoàn Liên đoàn đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Công đoàn Ngành, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, sát cánh cùng chuyên môn trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị. Chăm lo bảo vệ lợi ích vật chất, tinh thần cho cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức, lao động, góp phần tích cực, hiệu quả vào phong trào công nhân viên chức, hoạt động công đoàn.

Xem tiếp >

 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường, được thành lập trên cơ sở kế thừa của Đoàn thanh niên cổng sản Hồ Chí Minh công ty Đo đạc và Khoáng sản, tiền thân là Đoàn thanh niên Liên đoàn Trắc địa Địa hình - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Xem tiếp >

 Ngày 26/4/2016 Công ty TNHH MTV Đo đạc và Khoáng sản chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản được thành lập theo Quyết định số 2913/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Phương án cổ phần hoá.

Xem tiếp >
 1 
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam