Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 9
Số người truy cập: 716853
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
THÔNG BÁO (01/08/18)

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo Số 2439/TB-VSD ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. (Tải file)

Xem tiếp >

  
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (tải file)

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (tải file)

3. Điều lệ Công ty 2018 (tải file)

4. Quy chế về Quản lý Công ty 2018 (tải file)

Xem tiếp >

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản thông báo tới Quý cổ đông báo cáo thường niên năm 2017 (tải file)

Xem tiếp >

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

Xem tiếp >

 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ 01 tháng 1 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2017 (tải file)

Xem tiếp >
THÔNG BÁO (16/03/18)

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 909/TB-VSD ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. (Tải file)

Xem tiếp >
Prev 1 2 3 4 Next
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam