Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 10
Số người truy cập: 975161
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
>> Thông tin cổ đông
THÔNG BÁO (21/11/21)

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo Công văn số 11488VSD-ĐK.VN ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam về việc hủy chứng khoán đăng ký – mã SUM (tải file).

Xem tiếp >
THÔNG BÁO (12/11/21)

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo Công văn số 6999/UBCK-GSĐC ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại (tải file).

Xem tiếp >
THÔNG BÁO (05/11/21)

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng công bố thông tin số 50/ĐĐKS – TCKT ngày 05 tháng 11 năm 2021 về việc hủy tư cách Công ty đại chúng (tải file).

Xem tiếp >
THÔNG BÁO (25/10/21)

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo Quyết định số 313/QĐ-CTTNMT và Quyết định số 315/QĐ-CTTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước của Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tại Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản (tải file)

Xem tiếp >
THÔNG BÁO (27/08/21)

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 37 TB/ĐĐKS – TCKT ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản về Dang sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt (tải file).
Danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt (tải file).

Xem tiếp >
THÔNG BÁO (27/08/21)

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 2425/TB-VSD ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (tải file).

Xem tiếp >
 1 2 3 4 5 ... 6 Next
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam