Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 15
Số người truy cập: 702738
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Quan hệ cổ đông >> Thông tin cổ đông
Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản xin thông báo Quý cổ đông về Biên bản, Nghị quyết, Điều lệ và Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

  
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (tải file)

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (tải file)

3. Điều lệ Công ty 2018 (tải file)

4. Quy chế về Quản lý Công ty 2018 (tải file)

Số lượt xem: 343
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam