Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 2
Số người truy cập: 901177
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Tin tức >> Tin tức nổi bật
 Hiện nay Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản đang cần tuyển dụng nhân sự trình độ kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên ngành Trắc địa, Địa chính và Địa chất, cụ thể như sau:

 

Xem tiếp >
THÔNG BÁO (19/06/17)

 Số: 09/TB-ĐĐKS ngày 19 tháng 6 năm 2017

Xem tiếp >
NGHỊ QUYẾT (19/06/17)

 Số: 03/NQ-ĐĐKS ngày 16 tháng 6 năm 2017

Xem tiếp >
THÔNG BÁO (16/06/17)

 Thông báo số: 08/TB-ĐĐKS 

Xem tiếp >
THÔNG BÁO (15/06/17)

 Các Văn bản liên quan về việc Công ty trở thành Công ty đại chúng

Xem tiếp >
Nghị quyết (10/05/17)

 Nghị quyết số: 02/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017

Xem tiếp >
 1 2 3 4 5 ... 8 9 Next
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam