Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 8
Số người truy cập: 731397
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Tin tức >> Tin tức nổi bật
Nghị quyết

 Nghị quyết số: 01/2016/NQ-HĐQT ngày 12/04/2016

 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN

Về việc: Bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc (tải file)

 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN (tải file)

Số lượt xem: 990
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam