Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 13
Số người truy cập: 739863
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Tin tức >> Tin tức nổi bật
THÔNG BÁO

 Các Văn bản liên quan về việc Công ty trở thành Công ty đại chúng

 1. Văn bản chấp thuận Hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của UBCKNN (tải file)

2. Công bố thông tin CPC1 sau khi trở thành công ty đại chúng (tải file)

3. Điều lệ Công ty sau sửa đổi (tải file)

4. Bản cáo bạch tóm tắt công ty (tải file)

5. Báo cáo tài chính năm 2016 (tải file)

Số lượt xem: 951
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam