Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 7
Số người truy cập: 853115
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Phòng ban công ty >> Phòng Kỹ thuật - Công nghệ
Phòng Kỹ thuật - Công nghệ

 Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hùng

 Điện thoại: 04.37763485

Di động: 0973244567

Email: hungna1979@gmail.com

                         kythuatcongnghe.tmv@gmail.com

           1. Vị trí và chức năng

                Phòng kỹ thuật - Công nghệ là tổ chức trong bộ máy giúp việc giám đốc Công ty, có chức năng giúp giám đốc Công ty quản lý, tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, địa chất, khoáng sản, môi trường và một số lĩnh vực khác phục vụ công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đề xuất và tổ chức nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tin học trong các lĩnh vực trên.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về công tác đầu tư, thiết bị công nghệ mới và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

Tiếp nhận, nghiên cứu ứng dụng, hoàn thiện, đào tạo, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao thiết bị công nghệ mới cho các đơn vị trong công ty. 

Điều tra, khảo sát lập phương án, dự án trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, địa chất, khoáng sản, môi trường và một số lĩnh vực khác.

Phối kết hợp với phòng Kế hoạch-Thống kê và các phòng ban khác trong công ty để triển khai các nhiệm vụ sản xuất của Công ty.

Tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá, nghiệm thu các hạng mục công trình liên quan đến lĩnh vực đo đạc bản đồ, địa chất, khoáng sản, môi trường.

Quản lý, theo dõi, bảo dưỡng, bảo quản, sửa chữa các thiết bị máy móc đo đạc bản đồ, địa chất, khoáng sản, môi trường trong Công ty. Quản lý các phần mềm, các khoá cứng của Công ty.

Thu thập, lưu trữ, bảo quản và cấp phát tài liệu, số liệu, phần mềm về lĩnh vực có liên quan đo đạc bản đồ, địa chất, khoáng sản, môi trường.

Tư vấn, thẩm định về lĩnh vựcđo đạc bản đồ, địa chất, khoáng sản, môi trường.

Xác nhận chất lượng sản phẩm đạt và không đạt yêu cầu kỹ thật, đề phương án xử lý sản phẩm không đạt chất lượng.

Xác nhận khối lượng công trình đã hoang thành và đảm bảo chất lượng. đồng. 

Đề xuất giải pháp xử lý kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định kỹ thuật; đề xuất khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích  trong lao động sản xuất, sáng kiến cảI tiến kỹ thuật.

Điều phối thiết bị vật tư, lực lượng lao động trong công ty, thuê mượn thiết bị, lao động ngắn hạn phục vụ sản xuất.

            Đề xuất cá nhân đủ tiêu chuẩn để cấp chứng chỉ sử dụng các thiết bị, phần mềm của Công ty. (tải Quyết định)

Số lượt xem: 785
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam