Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 8
Số người truy cập: 676120
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Phòng ban công ty >> Phòng Kế hoạch - Kinh doanh
Phòng Kế hoạch - Kinh doanh

 Trưởng phòng: Nguyễn Sơn Hà

Điện thoại: 04.38312628

Di động: 0912.323.135

Email: ha.ns@surminco.com.vn

           1. Vị trí và chức năng

                Phòng Kế hoạch-Thống kê là tổ chức trong bộ máy giúp việc giám đốc Công ty, có chức năng giúp giám đốc Công ty quản lý, tổ chức thực hiện công tác kế hoạch-Thống kê.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Lập kế hoạch hàng năm và xây dựng kế hoạch trung hạn, dài hạn của Công ty.

Quan hệ, giao dịch với các phòng của Tổng công ty, với các đối tác trong và ngoài ngành để tìm kiếm, mở nhiệm vụ cho Công ty. Soạn thảo các hợp đồng kinh tế, các thanh lý hợp đồng về nhiệm vụ sản xuất của Công ty.

Giao kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm, của từng công trình, nhiệm vụ cho các đơn vị trong Công ty. Tổng hợp tính toán số liệu và lập phiếu quyết toán công trình, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ chứng từ quyết toán công trình của các đơn vị trong Công ty.

Theo dõi hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng kế hoạch. Chịu trách nhiệm cùng các đơn vị thi công để giao nộp tài liệu cho chủ đầu tư.

Theo dõi, tổng hợp và lập báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ của các đơn vị trong Công ty theo định kỳ tháng, quý, năm. Dự kiến, đề xuất bố trí nhân lực, thiết bị và điều phối nhiệm vụ cho các đơn vị sản xuất để hoàn thành các hợp đồng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa và hiệu chỉnh các định mức lao động, định mức sản phẩm. Xây dựng đơn giá sản phẩm, đơn giá tiền lương cho các dạng công việc của Công ty.

Lập dự toán luận chứng, phương án, bước, giá thành các nhiệm vụ sản xuất của Công ty.

Xây dựng, bổ sung và hiệu chỉnh các quy chế trong nội bộ Công ty về công tác giao khoán nhiệm vụ, phân phối tiền lương theo đúng quy định hiện hành.

Soạn thảo các văn bản chỉ đạo kế hoach sản xuất và các văn bản khác theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện mua sắm thiết bị máy móc phục vụ sản xuất định kỳ, hàng năm của Công ty.

Xây dựng quỹ lương, đơn giá tiền lương hàng năm của Công ty. Thanh quyết toán tiền lương các công trình, tiền lương hàng tháng, tiền lương phụ khác theo chế độ cho các đơn vị trong Công ty. Theo dõi, tổng hợp và lập báo cáo kết quả thực hiện tiền lương các công trình và quỹ lương của toàn Công ty.

Kiểm tra dự toán, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Xác nhận khối lượng, giá trị đạt yêu cầu và giá trị hoàn thành trong thanh quyết toán hợp đồng.

Đề xuất bổ sung điều phối lao động, thiết bị, vật tư để đáp ứng kịp thời theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất.

Đề xuất kỷ luật các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất.

            Đề xuất khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích trong lao động sản xuất. (tải Quyết định)

Số lượt xem: 236
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam