Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 4
Số người truy cập: 853110
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Đơn vị sản xuất

 1. Giới thiệu chung:

Xí nghiệp Dịch vụ Khoáng sản và Du lịch là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản được thành lập theo Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản về việc thành lập bộ máy Công ty và công tác bổ nhiệm cán bộ. (tải Quyết định)

Xem tiếp >

 Xí nghiệp Đo đạc - Bản đồ 1 là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản được thành lập theo Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản về việc thành lập bộ máy Công ty và công tác bổ nhiệm cán bộ. (tải Quyết định)

Xem tiếp >

 1. Giới thiệu chung:

Xí nghiệp Phát triển công nghệ Tài nguyên môi trường và Đo đạc biển là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản được thành lập theo Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản về việc thành lập bộ máy Công ty và công tác bổ nhiệm cán bộ. (tải Quyết định)

Xem tiếp >

 1. Giới thiệu chung:

Xí nghiệp Đo đạc - Bản đồ 2 là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản được thành lập theo Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản về việc thành lập bộ máy Công ty và công tác bổ nhiệm cán bộ. (tải Quyết định)

Xem tiếp >

1. Giới thiệu chung:
Xí nghiệp Khảo sát thăm dò địa chất là đơn vị trực thuộc Công ty Đo đạc và Khoáng sản được thành lập theo Quyết định số 61/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Xem tiếp >
 1 
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam