Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 10
Số người truy cập: 975163
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Đơn vị sản xuất >> Xí nghiệp khảo sát thăm dò địa chất

1. Giới thiệu chung:
Xí nghiệp Khảo sát thăm dò địa chất là đơn vị trực thuộc Công ty Đo đạc và Khoáng sản được thành lập theo Quyết định số 61/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Xem tiếp >
 1 
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam