Công ty Đo đạc và Khoáng sản thông báo

 Về việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty cổ phần

 Căn cứ quyết định số 2913/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 11 năm 2015  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đo đạc và Khoáng sản thành công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản ngày 12 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đo đạc và Khoáng sản thông báo tới toàn bộ các đơn vị đối tác, các Cổ đông, các đơn vị trực thuộc, và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016 chính thức đổi thành Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

Thông tin về Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản tải tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.