CÔNG VĂN

 Công văn số 17/ĐĐKS-TCKT ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (Tải file)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.