Nâng cấp Cục Địa chất và Khoáng sản thành Tổng cục

Theo Nghị định 89/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP quy định cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Địa chất và Khoáng sản sẽ được nâng cấp thành Tổng cục. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 2/10/2010.

Như vậy, Theo Nghị định 89/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP quy định cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Địa chất và Khoáng sản sẽ được nâng cấp thành Tổng cục. Nghị định này có hiệu đây sẽ là 1 trong 4 Tổng cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (bao gồm: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản).

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản cũng như của 3 Tổng cục còn lại.

Theo quy định hiện hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 24 đơn vị trực thuộc gồm: 18 đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước (7 Vụ, Thanh tra, Văn phòng, 4 Tổng cục, 4 Cục, Cơ quan đại diện của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh) và 6 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ (Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Trung tâm Viễn thám quốc gia, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường và Tạp chí Tài nguyên và Môi trường).

Theo Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.