NGHỊ QUYẾT

 Số: 03/NQ-ĐĐKS ngày 16 tháng 6 năm 2017

 V/v: Thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết UpCom (tải file)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.