Nghị quyết

 Nghị quyết số: 01/2016/NQ-HĐQT ngày 12/04/2016

 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN

Về việc: Bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc (tải file)

 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN (tải file)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.