Sơ đồ tổ chức công ty

  1.   Chủ tịch hội đồng quản tri: Vũ Thanh Hải

Điện thoại: 04 37764522; Di động: 0913 095 417

  1. Tổng giám đốc: Nguyễn Đăng Quyết      Di động: 0982 341582
  1. Phó Tổng giám đốc: Lê Phương Châm     Di động: 0912 389 997
  2. Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Văn Hùng     Di động: 0973 244567
  3. Phó Tổng giám đốc: Phương Văn Tiến     Di động: 0988097019
  4. Ban kiểm soát: Ninh Hải Long

Điện thoại: 04 37764278; Di động: 0987 604 068

 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC