THÔNG BÁO

Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 24/TB-HĐQT ngày 08/9/2023 về chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (tải file TB).