THÔNG BÁO

 Các Văn bản liên quan về việc Công ty trở thành Công ty đại chúng

 1. Văn bản chấp thuận Hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của UBCKNN (tải file)

2. Công bố thông tin CPC1 sau khi trở thành công ty đại chúng (tải file)

3. Điều lệ Công ty sau sửa đổi (tải file)

4. Bản cáo bạch tóm tắt công ty (tải file)

5. Báo cáo tài chính năm 2016 (tải file)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.