THÔNG BÁO

Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 20/TB/2022/HĐQT – TCKT ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (tải file TB).