THÔNG BÁO

Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2021 theo Thông báo số 20/TB/2022/HĐQT – TCKT ngày 30/8/2022 (tải file DS).