THÔNG BÁO

Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản xin thông báo Quý cổ đông về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

  1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (tải file)
  2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (tải file)