THÔNG BÁO

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 909/TB-VSD ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. (Tải file)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.