THÔNG BÁO

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 37 TB/ĐĐKS – TCKT ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản về Dang sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt (tải file).
Danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt (tải file).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.