THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

  Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cụ thể như sau:

 

  1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: Lúc 08 giờ 00 thứ tư, ngày 26 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, số 80 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

2. Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm 

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: (Quý cổ đông tải file dữ liệu trong bảng dưới đây)

Danh mục nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản ngày 26/4/2017

 

STT Tên tài liệu File đính kèm
1 Thư mời họp 

Tải về

2 Chương trình Đại hội Tải về
3 Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội Tải về
4

Quy chế làm việc của đại hội

Tải về
5

Mẫu Biểu quyết

Tải về
6

Phiếu lấy ý kiến cổ đông

Tải về
7

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Tải về
8 Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 Tải về
9 Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán Tải về
10

Báo cáo giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2016 của Ban kiểm soát

Tải về
11 Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phương án chia cổ tức năm 2016 Tải về

12

Tờ trình v/v Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 Tải về

13

Tờ trình v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

Tải về
14

Tờ trình v/v Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

Tải về
15 Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính công ty 2017 Tải về

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.