THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

  1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: Lúc 08 giờ 00 thứ sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, số 80 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

2. Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm 

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: (Quý cổ đông tải file dữ liệu trong bảng dưới đây)

 

Danh mục nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  

Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản ngày 27/4/2018

 

STT

Tên tài liệu

File đính kèm

1

Thư mời họp 

Tải về

2

Chương trình Đại hội

Tải về

3

Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội

Tải về

4

Quy chế làm việc của đại hội

Tải về

5

 Mẫu thẻ biểu quyết

Tải về

6

Phiếu lấy ý kiến cổ đông

Tải về

7

Dự thảo Điều lệ công ty

Tải về

8

Tờ trình v/v thông qua Điều lệ Công ty

Tải về

9

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tải về

10

Tờ trình v/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tải về

11

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Tải về

12

Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Tải về

13

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Tải về

14

Báo cáo giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2017 của Ban kiểm soát

Tải về

15

Tờ trình về Kết quả sản xuất kinh doanh và Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phương án chia cổ tức năm 2017

Tải về

16

Tờ trình v/v Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017

Tải về

17

Tờ trình v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

Tải về

18

Tờ trình v/v Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018

Tải về

19

Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính công ty 2018

Tải về

20

Dự thảo Nghị quyết đại hội

Tải về

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.