THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

 

  1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: Lúc 08 giờ 00’ thứ sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, số 80 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

2. Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm 

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: (Quý cổ đông tải file dữ liệu trong bảng dưới đây)

Danh mục nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản ngày 29/4/2022

STT

Tên tài liệu

File đính kèm

1

Thư mời họp 

Tải về

2

Chương trình Đại hội

Tải về

3

Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội

Tải về

4

Dự thảo Quy chế làm việc của đại hội

Tải về

5

Mẫu thẻ biểu quyết

Tải về

6

Phiếu lấy ý kiến cổ đông

Tải về

7

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Tải về

8

Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Tải về

9

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Tải về

10

Báo cáo giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2021 của Ban kiểm soát

Tải về

11

Tờ trình về Kết quả sản xuất kinh doanh và Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Tải về

12

Tờ trình v/v Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

Tải về

13

Tờ trình v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

Tải về

14

Tờ trình v/v Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022

Tải về

15

Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính công ty 2022

Tải về

16

Dự thảo Nghị quyết đại hội

 

Tải về

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.