THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau: 

  1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: Lúc 08 giờ 00’ thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, số 80 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

  1. Nội dung đại hội:Theo chương trình nghị sự đính kèm
  2. Tài liệu phục vụ Đại hội:(Quý cổ đông tải file dữ liệu trong bảng dưới đây)

Danh mục nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản ngày 21/4/2023

STT Tên tài liệu File đính kèm
1 Thư mời họp Tải về
2 Chương trình Đại hội Tải về
3 Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội Tải về
4 Dự thảo Quy chế làm việc của đại hội Tải về
5 Mẫu thẻ biểu quyết Tải về
6 Phiếu lấy ý kiến cổ đông Tải về
7 Tờ trình v/v thông qua Điều lệ Công ty Tải về
8 Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Tải về
9 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Tải về
10 Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 Tải về
11 Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán Tải về
12 Báo cáo giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2022 của Ban kiểm soát Tải về
13 Tờ trình về Kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 Tải về
14 Tờ trình v/v Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 Tải về
15 Tờ trình v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 Tải về
16 Tờ trình v/v Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 Tải về
17 Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính công ty 2023 Tải về
18 Dự thảo Nghị quyết đại hội Tải về