THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN MINH QUANG GỬI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trước hết, trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, tôi thân ái gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên đang công tác, làm việc và học tập trong ngành cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Các đồng chí thân mến!

Tôi rất vui mừng được biết, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của Ban cán sự đảng, các đồng chí Lãnh đạo Bộ và những đóng góp, nỗ lực không biết mệt mỏi của nhiều lớp thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân viên, sinh viên và người lao động, ngành tài nguyên và môi trường đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững đất nước. Nhiều cơ chế, chính sách quản lý về tài nguyên và môi trường ngày càng được hoàn thiện theo hướng phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn của cuộc sống. Công tác cải cách hành chính, công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu tố, công tác điều tra cơ bản và dự báo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tích cực, có hiệu quả. Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tôi trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với những công lao, đóng góp to lớn của các đồng chí cho sự phát triển lớn mạnh của toàn ngành.

Vui mừng trước sự trưởng thành và lớn mạnh của ngành tài nguyên và môi trường trong thời gian qua, tôi luôn ý thức được trách nhiệm lớn lao trên cương vị người đứng đầu một Bộ đa ngành, đa lĩnh vực với nhiều khó khăn, thách thức to lớn. Biến những thách thức thành cơ hội, phấn đấu 10 năm tới đưa công tác quản lý tài nguyên và môi trường của Việt Nam lên ngang tầm các nước trong khu vực là trách nhiệm chính trị của cá nhân tôi cùng với tập thể Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ cũng như tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường trong thời gian tới.

Với tinh thần đó, trong nhiệm kỳ này, tôi sẽ cố gắng hết sức mình cùng với tập thể lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra; tăng cường đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Bộ; tích cực triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tài nguyên và môi trường vào thực tiễn của cuộc sống.

Các đồng chí thân mến!

Nhiệm vụ mà Chính phủ giao phó cho ngành tài nguyên và môi trường trong những năm tới là hết sức nặng nề. Tiếp nối thành quả của những nhiệm kỳ trước, tôi mong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành nêu cao tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng, chủ động sáng tạo trong công tác, tích cực đấu tranh chống lãng phí, thất thoát; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần nhanh chóng đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, lập lại trật tự, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường; ra sức thi đua lập thành tích cao nhất kỷ niệm 10 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 và Chiến lược giai đoạn 2011 – 2020 của ngành tài nguyên và môi trường,… góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết gắn bó, với những nỗ lực và sáng tạo mới, chúng ta tiếp tục đổi mới ngành với những bước phát triển toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Chào thân ái!

Nguyễn Minh Quang
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,

BÍ THƯ BAN CÁN SỰ ĐẢNG,
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Nguồn tin:http://www.monre.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.