VĂN PHÒNG

Chánh Văn Phòng: Ninh Hải Long

Điện thoại: 04.37764278 

Di Động: 0976601876

Email: ninhlong@gmail.com

1. Vị trí và chức năng

Văn phòng là tổ chức trong bộ máy giúp việc giám đốc Công ty, có chức năng giúp giám đốc Công ty quản lý, thực hiện công tác tổ chức bộ máy tổ chức cán bộ, nhân sự, lao động tiền lương, đào tạo, an toàn lao động;  điều phối hoạt động của bộ máy giúp việc giám đốc Công ty theo chương trình công tác; Công tác quản trị, hành chính-phục vụ, văn thư, lưu trữ và công tác nội vụ của Công ty và tại cơ quan Công ty số 80 Láng Hạ.

2. Nhiệm vụ, Quyền hạn

b. Công tác tổ chức cán bộ

Quản lý tổ chức cán bộ nhân sự, xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kế hoạch tuyển dụng lao động (ký kết hợp đồng lao động) trình Công ty phê duyệt và triển khai thực hiện.

Thực hiện các chế độ chính sách như nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch; chế độ phép, chính sách về lao động dôi dư, hưu trí, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; an toàn lao động, theo dõi sức khoẻ và bệnh nghề nghiệp của CBCNVC trong toàn Công ty.

Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật; thường trực công đoàn Công ty; Trình Công ty ban hành nội quy, quy chế, các văn bản có liên quan đến công tác văn thư, hành chính và tổ chức thực hiện.

Quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ, sổ bảo hiểm xã hội của cán bộ công nhân viên chức và người lao động trong toàn Công ty.

b. Công tác Quản trị, hành chính – phục vụ

Quản lý con dấu pháp nhân; Công tác văn thư, tạp vụ, phục vụ hành chính; đánh máy và lưu trữ văn bản báo cáo của Công ty, đảng uỷ, tổ chức quần chúng; Công tác quản trị hành chính, lễ nghi khánh tiết tại cơ quan Công ty.

Quản lý, điều xe ô tô, phục vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sản xuất khi có yêu cầu xin xe; lái xe phục vụ lãnh đạo, các phòng và các đơn vị sản xuất; Tổ chức công tác thường trực bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai trong khu cơ quan 80 Láng Hạ. 

Có quyền yêu cầu, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị Xí nghiệp, Trung tâm, Đội, Phòng chuyên môn nghiệp vụ và toàn thể cán bộ công nhân viên chức, người lao động trong toàn Công ty nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế của Công ty. Thông báo công khai công nhân viên chức vi phạm kỷ luật trong Công ty; Đề xuất các hình thức khen thưởng cá nhân, tổ chức có thành tích trong lao động sản xuất. Đề xuất các hình thức kỷ luật cá nhân, tổ chức khi vi phạm kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của Công ty. (tải Quyết định)