Phòng TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Phó Trưởng phòng: Hồ Hoàng Ngân

Điện thoại: 04.38311628

Di động: 0986416787

Email: hohoangngan1612@gmail.com

1. Vị trí và chức năng:

Phòng Tài chính-Kế toán là tổ chức trong bộ máy giúp việc giám đốc Công ty, có chức năng giúp giám đốc Công ty quản lý công tác Tài chính – Kế toán theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Đề xuất các biện pháp để sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tài sản Nhà nước giao và của Công ty.

Xây dựng kế hoạch thu chi các nguồn vốn theo đúng quy định, quy chế của Công ty.

Quan hệ với kho bạc, Ngân hàng, cơ quan thuế và chịu trách nhiệm quyết toán tài chính hàng năm theo quy định .

Hạch toán lỗ lãi, giá thành các dạng sản xuất kinh doanh của Công ty cung cấp số liệu, tài liệu; phân tích các thông tin Tài chính-kế toán, thống kê chính xác, kịp thời theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty để phục vụ công quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện việc kiểm kê tài sản, nguồn vốn theo định kỳ hàng năm xác định thừa, thiếu đề xuất với Công ty biện pháp xử lý. Bàn giao tài liệu kinh tế cho các đơn vị trong, ngoài ngành, đối tác khác hàng và các đơn vị khác khi phối hợp.

Tổng hợp số liệu để lập, nộp báo cáo tài chính, báo cáo thống kê với các cấp kịp thời, đúng quy định; kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ thanh toán, hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục thanh quyết toán trước khi trình giám đốc Công ty ký.

Theo dõi chi tiết các khoản công nợ trong nội bộ đơn vị và của khách hàng; theo dõi chi tiết các khoản thuế (thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,…., thuế khác), các khoản bảo hiểm (BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ) tiến hành các thủ tục thanh quyết toán nhanh chóng kịp thời.

Phổ biến, hướng dẫn các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc thực hiện thủ tục tạm ứng, hoàn ứng, thanh quyết toán. Các chế độ Tài chính – Kế toán của Nhà nước có liên quan và quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

Quản lý trực tiếp kho vật tư, kho quỹ của Công ty.

Quản lý nguồn tài chính của Công đoàn, quỹ tương trợ, quỹ tập thể, quỹ BHXH; bảo quản lưu giữ chứng từ gốc.

Quyền từ chối các chứng từ hoá đơn và các chi phí không đúng quy định.

Được quyền kiểm tra đột xuất công tác tài chính-kế toán trong các đơn vị trực thuộc Công ty. (tải Quyết định)