THÔNG BÁO

Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản xin thông báo Quý cổ đông về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

  1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (tải file)
  2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (tải file)

 3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (tải file)