THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 cụ thể như sau:

  1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: Lúc 9 giờ 00’ thứ sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2023

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, số 80 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

  1. Nội dung đại hội:Theo chương trình nghị sự đính kèm
  2. Tài liệu phục vụ Đại hội: (Quý cổ đông tải file dữ liệu trong bảng dưới đây)

Danh mục nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản ngày 25/8/2023

STT Tên tài liệu File đính kèm
1 Thư mời họp Tải về
2 Chương trình Đại hội Tải về
3 Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội Tải về
4 Mẫu thẻ biểu quyết Tải về
5 Phiếu lấy ý kiến cổ đông Tải về
6 Dự thảo Quy chế làm việc của Đại Hội Tải về
7 Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
8 Hướng dẫn ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
9 Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
10 Đơn ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
11 Đơn đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
12 Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
13 Dự thảo Nghị quyết đại hội Tải về