Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

 Công ty TNHH MTV Đo đạc và Khoáng sản trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản cụ thể như sau:

 1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: Lúc 08 giờ 00 ngày 12 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Đo đạc và Khoáng sản, số 80, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

2. Nội dung đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: (Quý cổ đông tải file dữ liệu trong bảng dưới đây)

Danh mục nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thành lập

Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản Ngày 12/4/2016

 

STT

Tên tài liệu

File đính kèm

1

Thông báo mời họp

Tải về

2

Chương trình Đại hội

Tải về

3

Dự thảo Điều lệ Công ty

Tải về

4

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT và BKS

Tải về

5

Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội

Tải về

6

Giấy xác nhận tham dự Đại hội

Tải về

7

Đơn ứng cử tham gia Hội đồng quản trị

Tải về

8

Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

Tải về

9

Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên than gia Hội đồng quản trị

Tải về

10

Đơn ứng cử tham gia Ban kiểm soát

Tải về

11

Đơn đề cử tham gia Ban kiểm soát

Tải về

12

Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên than gia Ban kiểm soát

Tải về

13

Mẫu sơ yếu lý lịch

Tải về

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.