Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 14
Số người truy cập: 975149
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Giới thiệu >> Cơ cấu tổ chức
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

           1. Chủ tịch hội đồng quản tri: Phạm Hùng Thuấn

Điện thoại: 04 37764522; Di động: 0913 304 950

2. Tổng giám đốc: Vũ Quốc Lập

Điện thoại: 04 37764520; Di động: 0913 096 684

3. Phó Tổng giám đốc: Lê Phương Châm

Điện thoại: 04 37765960; Di động: 0912 389 997

4. Ban kiểm soát: Hoàng Thị Kim Thanh

Điện thoại: 04 37764278; Di động: 0987 604 068

 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

Số lượt xem: 5017
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam