Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 7
Số người truy cập: 975152
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
>> Báo cáo tài chính

 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về Báo cáo tài chính năm 2020. (Tải file)

Xem tiếp >
 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản thông báo tới Quý cổ đông báo cáo tài chính năm 2019. (Tải file
Xem tiếp >

 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ 01 tháng 1 năm 2018 đến 31 tháng 12 năm 2018. (Tải file)

Xem tiếp >

 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ 01 tháng 1 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2017 (tải file)

Xem tiếp >

 Báo cáo tài chính từ ngày 26 tháng 04 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 (tải file)

Xem tiếp >

 Báo cáo tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 25 tháng 04 năm 2016 (tải file)

Xem tiếp >
 1 
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam