Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 25
Số người truy cập: 702736
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Tin tức >> Tin tức nổi bật
Công ty Đo đạc và Khoáng sản thông báo

 Về việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty cổ phần

 Căn cứ quyết định số 2913/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 11 năm 2015  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đo đạc và Khoáng sản thành công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản ngày 12 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đo đạc và Khoáng sản thông báo tới toàn bộ các đơn vị đối tác, các Cổ đông, các đơn vị trực thuộc, và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016 chính thức đổi thành Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản

Thông tin về Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản tải tại đây

Số lượt xem: 1129
Thành tích
Video Clip
  • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam