Giờ hệ thống
Tháng và năm
Thống kê
Số người online: 2
Số người truy cập: 975098
ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ẢNH ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ẢNH PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT
ẢNH CÁC CỔ ĐÔNG BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
Hội thi văn nghệ
Kỷ niệm 30 năm
Tìm kiếm
 • THÔNG BÁO
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo Công văn số 11488VSD-ĐK.VN ngày 18 tháng 11 năm 2021...
 • THÔNG BÁO
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo Công văn số 6999/UBCK-GSĐC ngày 02 tháng 11 năm 2021...
 • THÔNG BÁO
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng công bố thông tin số 50/ĐĐKS – TCKT ngày 05 tháng 11 năm 2021...
 • THÔNG BÁO
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo Quyết định số 313/QĐ-CTTNMT và Quyết định số...
 • THÔNG BÁO
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 37 TB/ĐĐKS – TCKT ngày 27 tháng 8 năm 2021 của...
 • THÔNG BÁO
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 2425/TB-VSD ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Trung tâm...
 • THÔNG BÁO
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo, giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của ông Vũ...
 • THÔNG BÁO
  • Công ty cổ phần Đo đạc và Khoán sản xin thông báo Quý cổ đông về Biên bản, Nghị quyết Đại...
 • THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự   Đại hội đồng cổ...
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản thông báo tới Quý cổ đông báo cáo thường niên năm...
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về Báo cáo tài...
 • THÔNG BÁO
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 11/TB-ĐĐKS ngày 15 tháng 3 năm 2021 về ngày...
 • THÔNG BÁO
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 43/TB/ĐĐKS-TCKT ngày 21 tháng 9 năm 2020 về việc chi...
 • THÔNG BÁO
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 2664/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán...
 • THÔNG BÁO
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 37/TB-ĐĐKS ngày 20 tháng 8 năm 2020 về ngày...
 • Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản xin thông báo Quý cổ đông về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
  • 1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ( tải file ) 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường...
 • THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự   Đại hội đồng cổ...
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản thông báo tới Quý cổ đông báo cáo t ài  ch...
 • THÔNG BÁO
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 27/TB-ĐĐKS ngày 25 tháng 5 năm 2020 về ngày...
 • CÔNG VĂN
  •   Công văn số 484/CV-ĐKKD ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố...
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản thông báo tới Quý cổ đông báo cáo thường niên năm 2019. ...
 • CÔNG VĂN
  •   Công văn số 17/ĐĐKS-TCKT ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản về việc gia hạn thời gian tổ...
 • THÔNG BÁO
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 10/TB-ĐĐKS ngày 23 tháng 3 năm 2020 về ngày...
 • THÔNG BÁO
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 31/ĐĐKS-TCKT ngày 10 tháng 9 năm 2019 về việc chi...
 • THÔNG BÁO
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 2425/TB-VSD ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Trung tâm...
 • Tuyển dụng nhân sự
  •   Hiện nay Công ty c ổ phần Đo đạc và Khoáng sản đang cần tuyển dụng nhân sự trình độ kỹ sư, k ỹ thu ật...
 • THÔNG BÁO
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng thông báo số 4715/VSD-ĐK ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Trung tâm...
 • Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản xin thông báo Quý cổ đông về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
  • 1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ( tải file ) 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên...
 • THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
  •   Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự   Đại hội đồng cổ...
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
  •     Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản thông báo tới Quý cổ đông báo cáo thường niên năm...
   1 2 3 4 5 ... 7 Next
Thành tích
Video Clip
 • Hội thi văn nghệ
Tìm kiếm
Thư viện ảnh


Liên kết
Bộ tài nguyên và môi trường
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam